Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost MC Systems & Services s.r.o.IČ: 28252063 DIČ: CZ28252063, se sídlem Weilova 1144/2, budova A, 102 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 135456 jako prodávající (dále jen „MC Systems & Services“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).
 
Další informace o MC Systems & Services  jsou uvedeny na webové stránce www.mcsystems.cz v sekci „O nás“.
 
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu se společností MC Systems & Services nebo s ní jinak jedná.
 
Podnikatelem je fyzická, nebo právnická osoba, která provozuje podnikatelskou činnost, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, z obchodní nabídky MC Systems & Services, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, MC Systems & Services, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 
Kopii VOP obdrží Kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při převzetí zboží/služby nebo dodatečně elektronicky.

2. Sdělení před uzavřením smlouvy

MC Systems & Services sděluje, že
a) náklady komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, MC Systems & Services si neúčtuje žádné další poplatky),
b) úhradu kupní ceny požaduje před převzetím Kupujícího od MC Systems & Services, příp. má Kupující povinnost zaplatit zálohu, nebo obdobnou platbu za poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány Kupujícím a poskytovány společností MC Systems & Services ,
c) MC Systems & Services neuzavírá smlouvy, s předmětem opakovaného plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
d) Ceny zboží a služeb jsou na webových stránkách společnosti MC Systems & Services uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, náklady na dodání zboží nebo služby se ale liší podle zvolené metody, poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru Weilova 1144/2, budova A, 102 00 Praha 10;
e) v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o

i) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
ii) smlouvu, jejímž předmětem je více druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
iii) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží či služeb, ode dne převzetí první dodávky zboží; přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla MC Systems & Services

f) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

i) o poskytování služeb, které společnost MC Systems & Services splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
ii) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli MC Systems & Services a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
iii) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
iv) o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
v) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g) při odstupu od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
h) povinnosti spotřebitele: úhrada poměrné části ceny, v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
i) smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v  archivu MC Systems & Services.

3. Smlouva

Smlouvu Kupující uzavírá tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na webu provozovaném MC Systems & Services tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku. Než Kupující objednávku závazně potvrdí, má právo zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil, to znamená - měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy. Kupní smlouva vznikne odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy, způsobu úhrady a přijetím objednávky MC Systems & Services, za případné chyby při přenosu dat MC Systems & Services nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy neprodleně potvrdí MC Systems & Services  Kupujícímu, a to informativním emailem na Kupujícím zadanou elektronickou adresu.
 
Přílohou potvrzení je aktuální znění VOP a to včetně Reklamačního řádu. MC Systems & Services vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) může měnit, nebo rušit pouze na základě dohody obou obchodních stran, nebo na základě zákonných důvodů.
 
Vztahy, anebo i případné spory, vzniknou-li na základě smlouvy, se řeší výhradně podle práva České republiky (v případě vážných sporů - soudy ČR).
 
Smlouva se uzavírá v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy do jakéhokoli cizího jazyka, ve sporu o výklad platí porozumění pojmům smlouvy v českém jazyce.
 
Uzavřené smlouvy prodávajícím povinně archivuje, a to po dobu nejméně pěti let od uzavření smlouvy, avšak nejdéle na dobu určenou příslušnými právními předpisy, za účelem jejího úspěšného splnění, a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
 
Kupní smlouvou se MC Systems & Services zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, nebo poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu tak nabýt vlastnické právo/licenci, Kupující se zároveň zavazuje k tomu, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí MC Systems & Services kupní cenu.
 
MC Systems & Services si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
 
MC Systems & Services kupujícímu odevzdá věc, spolu s doklady, které se k zakoupené věci vztahují, tím umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.
 
MC Systems & Services splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
 
Odesílá-li MC Systems & Services věc, převezme ji Kupujícím (podnikatel) od dopravce.
 
Dodá-li MC Systems & Services větší množství zboží, než bylo ujednáno, platí, že je kupní smlouva zahrnuje i přebytečné množství tohoto zboží, jestliže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.
 
MC Systems & Services odevzdává Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
 
Není-li ujednáno, jak má být zboží zabaleno, pak balí MC Systems & Services věc podle svých zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování, a ochranu věci. Stejně opatří MC Systems & Services zboží k přepravě.
 
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné, než předem sjednané, nebo chyby v dokladech nutných pro užívání věci.
 
Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou společnost MC Systems & Services způsobila porušením své povinnosti
 
Kupující si, co nejdříve věc prohlédne, a to ihned po převzetí, tím se přesvědčí o jejích vlastnostech a množství.

Kupující na sebe přebírá nebezpečí škody převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní MC Systems & Services umožnil nakládat.
 
Škoda na věci, která vznikla přechodem nebezpečí škody na věci Kupujícího, neovlivní jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže MC Systems & Services škodu způsobil porušením své povinnosti.
 
Prodlením s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 
4. Odpovědnost MC Systems & Services

MC Systems & Services odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména v době, kdy Kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které MC Systems & Services nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití MC Systems & Services uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá množství, míře nebo hmotnosti a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
 
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou funkčností nebo poruchou výrobku.
 
Má-li věc vadu, z níž je MC Systems & Services zavázána, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Daňový doklad a záruční list
Daňový doklad je součástí zásilky nebo osobního prodeje, případně bude zaslán dodatečně elektronickou formou. Daňový doklad, slouží zároveň jako záruční list.

První použití zboží
Kupujícímu je doporučeno řádné seznámení s návodem k obsluze daného výrobku před prvním použitím zboží. V případě užití zboží v rozporu se správným použitím nemůže být autorizovaným servisem případná vada, tímto jednáním vzniklá, uznána jako záruční.

Podstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
 
Kupující sdělí společnosti MC Systems & Services, jaké právo zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu MC Systems & Services; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li MC Systems & Services vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
 
Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu MC Systems & Services nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že MC Systems & Services nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Nepodstatné porušení smlouvy. 

Při vadném plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Neuplatní-li Kupující právo na slevu z kupní ceny, nebo neodstoupí od smlouvy, může MC Systems & Services dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může MC Systems & Services odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
 
Neodstraní-li MC Systems & Services vadu věci včas, nebo odmítne-li vadu odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu MC Systems & Services.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě, nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 
Při dodání nové věci vrátí Kupující MC Systems & Services na její náklady věc původně dodanou.
 
Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 
Zárukou jakosti se MC Systems & Services zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
 
Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od převzetí věci v místě určení. Uvádí-li koupenou věc do provozu někdo jiný než MC Systems & Services, běží záruční doba ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci, řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
 
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

5. Odstoupení od smlouvy (reklamace)

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Kupujícím je doporučeno v případě reklamace výrobku zakoupeného u firmy MC Systems & Services s.r.o. postupovat následujícím způsobem:

 • Po předchozí domluvě využít osobní doručení na adresu Weilova 1144/2, budova A, 102 00 Praha 10.
 • Reklamaci můžete také podat formou zásilky na adresu MC Systems & Services s.r.o., Weilova 1144/2, budova A, 102 00 Praha 10. Reklamované zboží nezasílejte na dobírku, nebude převzata!


Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, zašle věc, kterou obdržel od společnosti MC Systems & Services bez zbytečného odkladu na adresu společnosti (Weilova 1144/2, 102 00 Praha 10), nejpozději do čtrnácti dnů, a na své náklady. Při vrácení neporušeného zboží v době 14 dnů, bude od vrácené částky odečtena cena dopravy, byla-li hrazena.

Zboží spotřebitel vrací vždy úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, v originálním obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 
Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu MC Systems & Services spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu.
Spotřebitel odpovídá MC Systems & Services pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 
Pokud spotřebitel odstupuje od smlouvy, má nárok bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů obdržet všechny peněžní prostředky od MC Systems & Services, které na základě smlouvy zaplatil, tyto peněžní prostředky obdrží převodem na účet, který uvede, případně jinou formou dle dohody.

V případech, kdy na vrácení nevzniká zákonný nárok (mimo reklamační řízení) je možno zboží vrátit po předchozí dohodě s vedoucím prodejny (zboží musí být bezvadné a plně funkční, v původních obalech, které nebyly nešetrně otevřeny). Kupujícím je v takové situaci účtován stornopoplatek ve výši 30% z prodejní ceny zboží. V případě, že kupující (mimo reklamační řízení) žádá o výměnu za jiné zboží, může být stornopoplatek snížen až na 10% z prodejní ceny.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, MC Systems & Services však není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než jí spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží MC Systems & Services odeslal.
 
Odstoupení v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující MC Systems & Services, co ještě vrátit může, a dá MC Systems & Services náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 
Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího
Objednávku kupující stornuje telefonicky (+420 602 517 542 nebo +420 274 770 267) případně emailem eshop@mcsystems.cz  do chvíle, než MC Systems & Services potvrdí odeslání zboží. V písemné formě musí storno obsahovat číslo objednávky. Toto číslo je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdržíte na váš kontaktní e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.
Storno objednávky ze strany prodávajícího
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
- zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.
V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 6. Bezpečnost a ochrana informací

MC Systems & Services prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). MC Systems & Services postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje jsou poskytnuty dobrovolně odběratelů společnosti MC Systems & Services, a to za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího. Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Spotřebitel dává společnosti MC Systems & Services svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu MC Systems & Services s.r.o. Weilova 1144/2, budova A, 102 00 Praha 10. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.mcsystems.cz. Spotřebitel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu.

7. Provozní doba

Objednávky přes internetové obchody MC Systems & Services: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

8. Ceny

Všechny ceny společnosti MC Systems & Services jsou smluvní. V e-shopu on-line jsou vždy jen aktuální a platné ceny.
Ceny jsou uvedeny jako konečné, tj. včetně DPH, popř. zahrnují další daně a poplatky, které spotřebitel musí pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné, doběrečné a nákladů na komunikace prostředky na dálku.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Běžnými cenami míní výrobce/dodavatele doporučené koncové ceny.

9. Objednávání

Kupující obdrží plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednávat je možno následujícími způsoby:

 1. prostřednictvím elektronického obchodu MC Systems & Services(dále jen „e-shop“);
 2. elektronickou poštou na adrese eshop@mcsystems.cz;
 3. faxem;
 4. telefonicky

 

MC Systems & Services doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího na MC Systems & Services. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky, aby tím zamezil zneužití osobních údajů.

10. Platební podmínky

Dobírkou nebo bankovním převodem

 • Zboží zašleme přepravní službou DPD, (konkrétně službou DPD Private).
 • Služba zahrnuje standardní dobu doručení do druhého dne, sms avízo o termínu doručení, emailové avízo o termínu doručení, pojištění do výše 50 000 Kč, a až tři pokusy o doručení, není-li adresát zastižen.
 • Při volbě platby bankovním převodem vám bude zaslána výzva k úhradě s údaji pro platbu, zboží bude odesláno po připsání platby na náš účet. Při nákupu nad 8000 Kč vč. DPH je doprava ZDARMA.
 • Zboží si lze vyzvednout  v našem odběrním místě na ulici Weilova 1144/2, budova A, 102 00 Praha 10,zboží bude možno vyzvednout až po připsání platby na náš účet. Tento způsob odběru je samozřejmě zdarma. V případě tohoto způsobu odběru zboží, vyčkejte na potvrzení objednávky z naší strany a výzvu k vyzvednutí zboží. Na odběrní místo se dostavte až po obdržení výzvy, dříve nebude zboží připraveno.

 

Dodací lhůty

 • Zboží, které je skladem Vám v případě jeho zaslání na dobírku dodáme nejpozději do 3 pracovních dnů na jakoukoliv adresu v ČR.
 • Zboží, které skladem není, expedujeme podle dostupnosti u dodavatele.


Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví MC Systems & Services, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

11. Dodací podmínky

Osobní odběr:
Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
Zasílání přepravní službou - ČR:
Zboží je možno kupujícímu zaslat vybranou přepravní službou. Podmínkou je objednávka přijatá do 18:00. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Kupujícímu je doporučeno nepřebírat od přepravce poškozenou zásilku a kontaktovat naše reklamační oddělení na tel. +420 274 770 267.
Po převzetí zboží je doporučeno zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné zjištěné vady co nejdříve oznámit písemnou formou na e-mail: eshop@mcsystems.cz (nejrychlejší řešení) nebo kontaktovat pracovníka MC Systems & Services s.r.o., viz. sekce : Kontakt
Pokud odběratel převezme poškozenou zásilku nebude k reklamaci přistupováno.

12. Záruční podmínky

Na výrobky poskytuje společnost MC Systems & Services zákonnou záruční dobu 24 měsíců, není-li ve smlouvě stanovena delší.
Záruční doba počíná běžet dnem prodeje výrobku kupujícímu. Datum je vyznačeno na prodejním dokladu.
Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím v rozporu se správným použitím, na vady vzniklé mechanickým poškozením a opotřebením či živelnou pohromou (voda, písek, oheň atd.)

13. Závěrečná ustanovení

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost dne 1. 1. 2023 Změny reklamačního a obchodního řádu vyhrazeny.

Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem, zákonem O ochraně spotřebitele a Zákonem o obchodních korporacích v platném znění (od 1. 1. 2014)